خرید فالوور اینستاگرام

فالوبازار ، بزرگترین تیم ارائه خدمات اینستاگرام

تیم فالوبازار همواره تلاش میکند تا با حذف واسطه ها بهترین محصولات را با مناسبترین قیمت ارائه کند


خرید فالوور واقعی ایرانی اینستاگرام واقعی ارزان و با کیفیت

خرید فالوور اینستاگرام به صورت تعدادی

لیست زیر حاوی تمامی پکیج های خرید فالوور ایرانی ، واقعی به صورت تعدادی می باشد.

 • خرید 500 فالوور اینستاگرام
  500 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  4,500 تومان
 • خرید 1000 فالوور اینستاگرام
  1000 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  7,500 تومان
 • خرید 2000 فالوور اینستاگرام
  2000 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  15,000 تومان
 • خرید 3500 فالوور اینستاگرام
  3500 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  25,000 تومان
 • خرید 5000 فالوور اینستاگرام
  5000 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  36,000 تومان

خرید فالوور اینستاگرام تدریجی - تقسیم بین 10 روز آینده

لیست زیر حاوی تمامی پکیج های خرید فالوور ایرانی ، واقعی به صورت تدریجی میباشد بدن صورت که تعداد سفارش بین 10 روز تقسیم شده و هر روز به همان تعداد فالوور برایتان ارسال میشود.

 • خرید 1000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  1000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 100 فالوور

  10,000 تومان
 • خرید 2000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  2000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 200 فالوور

  20,000 تومان
 • خرید 3000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  3000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 300 فالوور

  29,000 تومان
 • خرید 5000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  5000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 500 فالوور

  47,000 تومان
 • خرید 10000 فالوور اینستاگرام
  10000 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 1000 فالوور

  100,000 تومان

خرید فالوور اینستاگرام تدریجی - تقسیم بین 5 روز آینده

لیست زیر حاوی تمامی پکیج های خرید فالوور ایرانی ، واقعی به صورت تدریجی میباشد بدن صورت که تعداد سفارش بین 5 روز تقسیم شده و هر روز به همان تعداد فالوور برایتان ارسال میشود.

 • خرید 1000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  1000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 5 آتی
  هر روز 200 فالوور

  9,000 تومان
 • خرید 2000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  2000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 5 آتی
  هر روز 400 فالوور

  18,000 تومان
 • خرید 3000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  3000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 5 آتی
  هر روز 600 فالوور

  25,000 تومان
 • خرید 5000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  5000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 5 آتی
  هر روز 1000 فالوور

  42,000 تومان

مولتی لایک ایرانی - تقسیم لایک بین 5 پست آخر

کاربران واقعی و فعال ایرانی با کیفیت بی نظیر

 • خرید 1000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  1000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 200 لایک

  10,000 تومان
 • خرید 2500 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  2500 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 500 لایک

  24,000 تومان
 • خرید 5000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  5000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 1000 لایک

  45,000 تومان
 • خرید 10000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  10000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 2000 لایک

  85,000 تومان
 • خرید 15000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  15000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 3000 لایک

  115,000 تومان

مولتی لایک ایرانی - تقسیم لایک بین 10 پست آخر

کاربران واقعی و فعال ایرانی با کیفیت بی نظیر

 • خرید 2000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  2000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 200 لایک

  20,000 تومان
 • خرید 5000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  5000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 500 لایک

  45,000 تومان
 • خرید 10000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  10000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 1000 لایک

  80,000 تومان
 • خرید 20000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  20000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 2000 لایک

  140,000 تومان
 • خرید 30000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  30000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 3000 لایک

  200,000 تومان

خرید لایک اینستاگرام فوری ایرانی ارزان ، با کیفیت و ماندگار

کاربران واقعی و فعال ایرانی با کیفیت بی نظیر

 • افزایش 500 لایک اینستاگرام
  500 لایک
  لایک ایرانی اینستاگرام

  لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  امکان لایک فقط برای یک عکس

  4,000 تومان
 • افزایش 1000 لایک اینستاگرام
  1000 لایک
  لایک ایرانی اینستاگرام

  لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  امکان لایک فقط برای یک عکس

  6,500 تومان
 • افزایش 2000 لایک اینستاگرام
  2000 لایک
  لایک ایرانی اینستاگرام

  لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  امکان لایک فقط برای یک عکس

  10,000 تومان
 • افزایش 3000 لایک اینستاگرام
  3000 لایک
  لایک ایرانی اینستاگرام

  لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  امکان لایک فقط برای یک عکس

  14,000 تومان
 • افزایش 5000 لایک اینستاگرام
  5000 لایک
  لایک ایرانی اینستاگرام

  لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  امکان لایک فقط برای یک عکس

  22,000 تومان

افزایش بازدید و ویو ویدئو اینستاگرام - پر سرعت

 • افزایش 1000 بازدید اینستاگرام
  1000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس عکس ثبت شود

  3,000 تومان
 • افزایش 2000 بازدید اینستاگرام
  2000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس عکس ثبت شود

  5,500 تومان
 • افزایش 5000 بازدید اینستاگرام
  5000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس عکس ثبت شود

  14,000 تومان
 • افزایش 10000 بازدید اینستاگرام
  10000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس عکس ثبت شود

  20,000 تومان
 • افزایش 20000 بازدید اینستاگرام
  20000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس عکس ثبت شود

  34,000 تومان

چرا فالوبازار؟

فالوبازار یکی از منابع اصلی ارسال و خرید فالوور اینستاگرام است. فالوبازار با حذف واسطه ها و ارائه مستقیم سرویس به مشتری، توانست امکان خرید فالوور و لایک اینستاگرام را با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت ممکن سازد.

چرا خرید فالوور یا لایک لازم است؟

امروزه بیشتر افراد به اینستاگرام دسترسی دارند. بنابراین برای توسعه کسب و کار، معروف شدن و غیره داشتن صفحه ای با تعداد فالوور یا لایک اینستاگرام بالا میتوایند بسیار به شما کمک کند.

تحویل سریع

بعداز ثبت سفارش، بطور خودکار سفارش شما وارد مرحله اجرا میشود و درسریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد. البته سرعت انجام سفارش بستگی به تعداد و نوع آن (فالوور، لایک یا ویو) دارد.

بدون نیاز به پسورد

فالوبازار برای انجام سفارشات فالوور، لایک یا ویو اینستاگرام نیازی به پسورد اکانت شما ندارد. بنابراین شما میتوانید با اطمینان کامل سفارش دهید. پیشنهاد میکنیم هیچ وقت پسورد خود را به دیگران ندهید!

پرداخت امن

فالوبازار به درگاه معتبر بانکی متصل است و شما میتوانید با تمامی کارت های عضو شبکه شتاب و با داشتن رمز عبور دوم پرداخت خود را انجام دهید. خرید امن و مطمئن را با ما تجربه کنید.

پشتیبانی قوی

همکاران ما در ساعات مختلف روز به سوالات و مشکلات احتمالی شما رسیدگی خواهند کرد. درصورت داشتن هرگونه سوال میتوانید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


معرفی روش های خرید فالوور اینستاگرام


1.خرید فالوور اینستاگرام از طریق فالوبازار

مطلوب ترین و معقول ترین روش در میان روش های خرید فالوور ، خرید فالوور اینستاگرام از طریق فالوبازار است. درفالوبازار شما میتوانید خدمات متنوعی از جمله خرید فالوور اینستاگرام بصورت تعدادی و تدریجی، خرید لایک اینستاگرام بصورت تعدادی یا مولتی لایک و خرید بازدید اسنتاگرام دریافت کنید.همچنین در این سایت نیازی به ارائه رمز عبور اکانت اینستاگرام نیست در نتیجه احتمال هک شده اکانت شما هم وجود ندارد.

2.خرید فالوور از طریق ربات 

اولین نکته در کار با این ربات ها اینست که باید رمز عبور اکانت خود را در ربات وارد کنید که در سرورهای آنها ذخیره شده و در نتیجه احتمال هک شدن اکانت وجود دارد. نکته دوم اینست که به دلیل ماهیت این ربات ها برای کار نیازمند استفاده از پروکسی های متنوع هستند که همین امر هم باعث ایجاد حساسیت اینستاگرام نسبت به اکانت شما شده و حتی احتماد مسدود شدن اکانت توسط اینستاگرام وجود دارد.

2.خرید فالوور از برنامه های موبایلی 

اگر سری به مارکت های اندرویدی ایرانی بزنید ، با انواع و اقسام این نرم افزار ها مواجه می شوید . در این روش شما باید کارهایی مثل لایک ، کامنت ، فالو را انجام دهید تا اعتبار کسب و کنید و بتوانید خودتان نیز خرید فالوور ایرانی اینستاگرام انجام دهید. ا

3.تبلیغ در پیج های بزرگ

شما می توانید پیج اینستاگرام خود را در پیج های بزرگ تبلیغ کنید ، بدین صورت که شما یک محتوای تبلیغتی آماده می کنید. این محتوا می تواند به شکل عکس یا ویدئو باشد و پیام تبلیغاتی خود را در آن می گنجانید. متنی مناسب برای آن می نویسید و آن را به پیج های تبلیغ دهنده می دهید. پست شما به مدتی که خریداری نموده اید بر روی پیج باقی می ماند و کاربران پیج تبلیغ دهنده آن را مشاهده می کنند و در صورت تمایل پیج شما را فالو می کنند. همچنین شما می توانید در این روش ، با پرداخت مبلغی بیشتر درخواست ری پست را از پیج ها داشته باشید. در این صورت پست شما در هر روز که از تبلیغ می گذرد حذف می شود و دوباره ارسال می شود تا کاربران بیشتری پست را مشاهده کنند و درصد جذب فالوور شما بالاتر رود. مشکل اول در این روش عدم توجه کافی فالوور ها به تبلیغات در پیج ها است. اگر توجه داشته باشید پست های تبلیغاتی آنچنان لایک و کامنتی را در پیج هایی که دارای فالوور بالایی هستند دریافت نمی کنند این نشان دهنده عدم توجه کافی مخاطبان به پست های تبلیغاتی است. مشکل دوم این است که در صورتی که شما بخواهید پست تبلیغاتی خود را در پیج های بزرگ ارسال کنید ، باید چندین پیج را در نظر بگیرید و تنها با تبلیغات در یک پیج فالوور شما افزایش محسوسی نخواهد داشت. هزینه ای پیج های بزرگ برای تبلیغات از شما دریافت می کنند متغیر است ولی نسبت به روش های دیگر ، مبلغ بسیار بالاتری برای شما تمام خواهد شد. پس توجه داشته باشید اگر می خواهید به سمت این روش بروید باید بودجه ای مناسب و بالا در نظر داشته باشید تا بتوانید این تبلیغات را به صورت مداوم انجام دهید. مشکل بعدی عدم تضمین است. شما با صرف هر هزینه ای نمی توانید تضمیتی برای جذب مقدار مشخصی فالوور داشته باشید. پیج تبلیغ دهنده پست شما را برای مقدار روز خریداری شده بر روی پیج قرار می دهد و اینکه چه تعداد فالوور برای پیج شما جذب شود اصلا مشخص نیست و تضمینی در این میان وجود ندارد. ممکن است شما هزینه ای زیاد انجام دهید ولی مقدار بسیار کمی فالوور دریافت نمایید.

4.تبلیغات توسط اینفلوئنسر ها

اینفلوئنسر ها به افرادی حقیقی گفته می شوند که شهرت زیادی در فضای مجازی دارند. این افراد دارای فالوور بالایی هستند و به همین سبب تبلیغات در پیج آنها می تواند بازخورد مناسبی برای شما داشته باشد . این روش در مقایسه با دو روش ذکر شده در بالا ، بازدهی بسیار بهتری دارد و شما را زودتر به هدف می رساند اما مشکل اینجاست که اینفلوئنسر ها برای هر چیزی تبلیغ نمی کنند و هزینه تبلیغات آنها اصلا هزینه کمی نیست. یکی دیگر از مشکلات دو دستگی در میان اینفلوئنسر ها در اینستاگرام است. این افراد معمولا دارای یک دسته فالوور منتقد و یکم دسته فالوور دوست هستند. زمانی که شما تبلیغ خود را به اینفلوئنسر ها می دهید ممکن است کامنت های از دسته متقد دریافت کنید که برای برند شما جذاب و مناسب نباشد و تخریبی برای برند شما صورت بگیرد. اگر شما یک برند شناخته شده هستید و یا یک کسب و کار لاکچری دارید می توانید سراغ این افراد بروید و تبلیغات خود را به آنها بسپارید. حتما قبل از پیام دادن به آنها هزینه ای مناسب را کنار بگذارید.

بهترین روش خرید فالوور اینستاگرام

همانطور که تا اینجا متوجه شدید ، خرید فالوور ایرانی اینستاگرام از طریق فالوبازار به صرفه ترین و بهینه ترین حالت ممکن در خرید فالوور ایرانی اینستاگرام است. شما در این روش تعداد فالوور مشخصی را خریداری می کنید و سیستم سعی میکند حتی تعداد بیشتری فالوور برای پیج اینستاگرام شما جذب می کند.