خرید فالوور اینستاگرام

فالوبازار ، بزرگترین تیم ارائه خدمات اینستاگرام

تیم فالوبازار همواره تلاش میکند تا با حذف واسطه ها بهترین محصولات را با مناسبترین قیمت ارائه کند


خرید فالوور واقعی ایرانی اینستاگرام واقعی ارزان و با کیفیت

خرید فالوور اینستاگرام به صورت تعدادی

لیست زیر حاوی تمامی پکیج های خرید فالوور ایرانی ، واقعی به صورت تعدادی می باشد.

 • خرید 500 فالوور اینستاگرام
  500 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  4,000 تومان
 • خرید 1000 فالوور اینستاگرام
  1000 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  7,000 تومان
 • خرید 2000 فالوور اینستاگرام
  2000 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  14,000 تومان
 • خرید 3500 فالوور اینستاگرام
  3500 فالوور
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  حاوی فالوور واقعی
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  70 الی 350%زیر قیمت بازار!
  ...

  24,000 تومان

خرید فالوور اینستاگرام تدریجی - تقسیم بین 10 روز آینده

لیست زیر حاوی تمامی پکیج های خرید فالوور ایرانی ، واقعی به صورت تدریجی میباشد بدن صورت که تعداد سفارش بین 10 روز تقسیم شده و هر روز به همان تعداد فالوور برایتان ارسال میشود.

 • خرید 1000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  1000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 100 فالوور

  10,000 تومان
 • خرید 2000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  2000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 200 فالوور

  20,000 تومان
 • خرید 3000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  3000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 300 فالوور

  29,000 تومان
 • خرید 5000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  5000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 10 آتی
  هر روز 500 فالوور

  47,000 تومان

خرید فالوور اینستاگرام تدریجی - تقسیم بین 5 روز آینده

لیست زیر حاوی تمامی پکیج های خرید فالوور ایرانی ، واقعی به صورت تدریجی میباشد بدن صورت که تعداد سفارش بین 5 روز تقسیم شده و هر روز به همان تعداد فالوور برایتان ارسال میشود.

 • خرید 1000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  1000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 5 آتی
  هر روز 200 فالوور

  9,000 تومان
 • خرید 2000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  2000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 5 آتی
  هر روز 400 فالوور

  18,000 تومان
 • خرید 3000 فالوور تدریجی اینستاگرام
  3000 فالوور تدریجی
  فالوور ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به فالو کردن دیگران
  تقسیم بین 5 آتی
  هر روز 600 فالوور

  25,000 تومان

مولتی لایک ایرانی - تقسیم لایک بین 5 پست آخر

کاربران واقعی و فعال ایرانی با کیفیت بی نظیر

 • خرید 1000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  1000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 200 لایک

  10,000 تومان
 • خرید 2500 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  2500 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 500 لایک

  24,000 تومان
 • خرید 5000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  5000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 5 پست ها آخر
  هر عکس 1000 لایک

  45,000 تومان

مولتی لایک ایرانی - تقسیم لایک بین 10 پست آخر

کاربران واقعی و فعال ایرانی با کیفیت بی نظیر

 • خرید 500 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  500 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 50 لایک

  10,000 تومان
 • خرید 2000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  2000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 200 لایک

  20,000 تومان
 • خرید 5000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  5000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 500 لایک

  45,000 تومان
 • خرید 10000 مولتی لایک ایرانی اینستاگرام
  10000 مولتی لایک ایرانی
  لایک ایرانی اینستاگرام

  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  تقسیم بین 10 پست ها آخر
  هر عکس 1000 لایک

  80,000 تومان

خرید لایک اینستاگرام فوری ایرانی ارزان ، با کیفیت و ماندگار

کاربران واقعی و فعال ایرانی با کیفیت بی نظیر

 • افزایش 500 لایک اینستاگرام
  500 لایک
  لایک ایرانی اینستاگرام

  لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  امکان لایک فقط برای یک عکس

  3,000 تومان
 • افزایش 1000 لایک اینستاگرام
  1000 لایک
  لایک ایرانی اینستاگرام

  لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
  شروع تا چند دقیقه بعد از سفارش
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  بدون نیاز به لایک کردن دیگران
  امکان لایک فقط برای یک عکس

  5,000 تومان

افزایش بازدید و ویو ویدئو اینستاگرام - پر سرعت

 • افزایش 1000 بازدید اینستاگرام
  1000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس پست حاوی یک ویدیو ثبت شود

  3,000 تومان
 • افزایش 2000 بازدید اینستاگرام
  2000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس پست حاوی یک ویدیو ثبت شود

  5,500 تومان
 • افزایش 5000 بازدید اینستاگرام
  5000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس پست حاوی یک ویدیو ثبت شود

  14,000 تومان
 • افزایش 10000 بازدید اینستاگرام
  10000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس پست حاوی یک ویدیو ثبت شود

  20,000 تومان
 • افزایش 20000 بازدید اینستاگرام
  20000 بازدید
  بازدید ویدیو اینستاگرام

  بازدید کیفیت بالا
  ضمانت بازگشت وجه
  تحویل سریع
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  لطفا فقط ادرس پست حاوی یک ویدیو ثبت شود

  34,000 تومان

چرا فالوبازار؟

فالوبازار یکی از منابع اصلی ارسال و خرید فالوور اینستاگرام است. فالوبازار با حذف واسطه ها و ارائه مستقیم سرویس به مشتری، توانست امکان خرید فالوور و لایک اینستاگرام را با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت ممکن سازد.

چرا خرید فالوور یا لایک لازم است؟

امروزه بیشتر افراد به اینستاگرام دسترسی دارند. بنابراین برای توسعه کسب و کار، معروف شدن و غیره داشتن صفحه ای با تعداد فالوور یا لایک اینستاگرام بالا میتوایند بسیار به شما کمک کند.

تحویل سریع

بعداز ثبت سفارش، بطور خودکار سفارش شما وارد مرحله اجرا میشود و درسریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد. البته سرعت انجام سفارش بستگی به تعداد و نوع آن (فالوور، لایک یا ویو) دارد.

بدون نیاز به پسورد

فالوبازار برای انجام سفارشات فالوور، لایک یا ویو اینستاگرام نیازی به پسورد اکانت شما ندارد. بنابراین شما میتوانید با اطمینان کامل سفارش دهید. پیشنهاد میکنیم هیچ وقت پسورد خود را به دیگران ندهید!

پرداخت امن

فالوبازار به درگاه معتبر بانکی متصل است و شما میتوانید با تمامی کارت های عضو شبکه شتاب و با داشتن رمز عبور دوم پرداخت خود را انجام دهید. خرید امن و مطمئن را با ما تجربه کنید.

پشتیبانی قوی

همکاران ما در ساعات مختلف روز به سوالات و مشکلات احتمالی شما رسیدگی خواهند کرد. درصورت داشتن هرگونه سوال میتوانید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


فالوبازار یکی از با سابقه ترین و حرفه ای ترین تیم هایی که در زمینه شبکه های اجتماعی فعالیت مستمر داشته و همواره تلاش کرده که بهترین خدمات با بهترین قیمت را به کاربران ارائه دهد . این تلاش به نتایج فوق العاده ای منجر شده که یکی از این موارد ، بیشتر از ۳۰۰ هزار خرید این پکیج در زمینه های افزایش فالوور اینستاگرام ، لایک و بازدید اینستاگرام در یک سال اخیر بوده . اینکه شما فالوبازار را انتخاب می کنید باعث افتخار ما هست و امیدواریم که در سال جدید با قدرت خیلی بیشتر پیشرفت کنیم و همچنان شما دوستان در کنار ما باشید 🙂

اگر می خواهید تعداد فالوورهایتان در پروفایل اینستاگرام را افزایش دهید، پس باید از طریق خرید فالوور اینستاگرام اقدام کنید. تجارتی با تعداد کم فالوور و لایک هرگز مشهور نخواهد شد. پس از ما فالورهای اینستاگرامی خریداری کنید تا به تعداد دلخواه خود برسید. اگر می خواهید کار موفقی را شروع کنید پس اینستاگرام را انتخاب کنید. اینستاگرام یکی از بهترین نرم افزار هایی است که میلیون ها نفر در یک زمان درگیر عکس ها و کامنت ها هستند. بدون داشتن تعداد کثیری فالوور و لایک در اینستاگرام شما نمی توانید توجه افراد را با یک نگاه به سمت پروفایل خود جلب کنید . زمانی که در اینستاگرام فالوور خریداری می کنید ، این امر منجر به افزایش سریع تعداد فالورهای واقعی در پروفایلتان می شود. و وقتی تعداد زیادی فالور خریداری می کنید این تعداد در پروفایل شما نشان داده می شوند.

"خرید فالوور اینستاگرام , خرید فالوور ارزان ایرانی , خرید لایک اینستاگرام , فالوور ایرانی اینستاگرام , فالوور اینستاگرام , لایک اینستاگرام , فالوور ارزان , فالوور ایرانی , لایک اتوماتیک , لایک خودکار , فالوور ارزان اینستاگرام , لایک ارزان اینستاگرام , فالوور ایرانی اینستاگرام , فالوور خارجی اینستاگرام , خرید فالوور ارزان اینستاگرام , لایک ایرانی , افزایش فالوور اینستاگرام , افزایش لایک پست اینستاگرام , فالوور فیک ارزان اینستاگرام